Нумерація

До загального обсягу наукової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Усі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки на ньому не ставлять. На наступних сторінках номер проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер РОЗДІЛУ ставлять після слова "розділ", після номера крапку не ставлять, з нового рядка друкують великими літерами заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу теж повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку має бути заголовок підрозділу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. Наприклад: 1.3.2. (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку - заголовок пункту.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати двом одинарним інтервалам.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці подають безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначаються словом Рис. і нумеруються послідовно в межах розділу за винятком поданих у додатку. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщується напис "Таблиця" із зазначенням номера. Наприклад: Таблиця 1.2. - друга таблиця першого розділу. Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, слід написати: Продовження таблиці 1.2.

Кожна таблиця повинна мати назву, яка розміщується над таблицею і друкується симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери.

Формули нумеруються в межах розділу. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. Наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Нумерувати слід лише найважливіші формули, на які є посилання в подальшому тексті.

Посилання на джерела зазначаються порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками [1-7], або [1:7] або [1, с.7], де 1 - порядковий номер джерела за списком літератури, 7 - номер сторінки, звідки взято цитату.

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу).

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках. Наприклад, "... у формулі (2.1)".                        

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... в табл.. 1.2.". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись". Наприклад: див. табл. 1.3.

При наведенні цитат у роботі необхідно точно відтворити цитований текст. Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Кожна цитата супроводжується посиланням на джерело.

Comments