Основні вимоги щодо оформлення

Незалежно від обраної теми, структура наукової роботи має бути такою: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (при необхідності); вступ; кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи; висновки; список використаної літератури (джерел); додатки.

Оригінал друкується на папері формату А-4.

Розмірні показники друку:

-          в одному рядку 60 ± 2 з урахуванням пропусків між словами;

-          абзацний відступ 3-5 інтервалів;

-          на одній стороні суцільного тексту 30 ± 2 рядки;

-          мінімальна висота шрифту 1,8 мм, розмір 14 текстового редактора Word з полуторним міжрядковим інтервалом;

-          верхнє і нижнє поля - 20 мм, ліве -30 мм, праве -10 мм;

-    заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 2 інтервалами.
Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ",

"СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами, симетрично до тексту (шрифт 16 жирний). Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (шрифт 14 жирний) з першої великої з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Comments