Оформлення дослідної роботи

Переклад та адаптація статті: 
Joshua M. Paiz, Deborah L. Coe, Dana Lynn Driscoll 
Елементи успішного проекту
 1. Проектна книга

  Проектна книга це найцінніша частина вашої роботи. Охайні та детальні записи допоможуть зробити проект

 2.  логічним та привабливим. Гарні записи показують ретельність та сумісність вашого проекту членам журі та допоможуть вам при написанні роботи. Також вам допоможуть таблиці з даними. Вони можуть бути трохи неохайними але переконайтесь аби кількісні дані були правильними, а їхні розмірності були включені в таблиці.  Не забувайте датувати записи.

 3. Наукова робота

  Наукова робота повинна бути підготовлена та бути доступною так само як журнал проекту або будь-які потрібні форми та документи. Наукова робота допомагає організувати та упорядкувати як інформацію або дані, так і ваші думки. Гарна наукова робота складається з наступних частин:

  • Титульна сторінка та зміст: вони допомагають читачеві швидко орієнтуватися у роботі.
  • Вступ: готує підстави для вашої роботи. У вступ входить ваша мета, гіпотеза, проблема або інженерні цілі, пояснення того що вмотивовувало ваше дослідження і чого ви прагнете досягти.
  • Матеріали та Методи: опишіть в деталях вашу методику збирання даних або інформації, ваші спостерігання, інструменти, обладнання тощо. Ваша робота повинна бути настільки докладною аби будь-хто міг повторити ваші експерименти користуючись тільки інформацією з вашої роботи. Помістіть у вашу роботу детальні фотографії або ескізи сконструйованих вами приладів або інструментів. У роботу включайте тільки те, що ви виконали протягом останніх 12 місяців.
  • Результати: містять в собі зібрані дані та їхній аналіз. Це можуть бути таблиці, діаграми, графіки, розрахунки тощо.
  • Обговорення: у цьому є суть вашої роботи. Порівняйте отримані вами результати з теоретичними значеннями, опублікованою інформацією та/або очікуваними результатами. Не забувайте про обговорення можливих помилок. Чи відрізнялись результати повторюваних або схожих експериментів? Яким був вплив неконтрольованих факторів на результати? Що б ви зробили інакше якщо довелось би повторювати весь проект? Які інші експерименти ще потрібно провести?
  • Висновки: стисло підсумуйте ваші результати. Визначте залежності між тестованими змінними. Не узагальнюйте, будьте конкретними у викладі. Ніколи не представляйте нічого нового що ще досі не обговорювалось. Також зазначте практичне застосування вашого проекту.
  • Список використаних джерел: цей список мусить містити будь яку документацію/літературу що не є вашою (книжки, журнали, веб-сайти тощо). Не забувайте про правильний стиль посилання на джерела.
 4. Тези

  Після закінчення досліджень та експериментів вам потрібно написати тези вашої роботи. Обсяг тез кожною мовою не повинен перевищувати 6000 знаків та вони повинні містити а) мету експерименту, б) хід роботи, в) дані та висновки. Також у них може говоритися про можливі варіанти практичного застосування. У тезах увага повинна бути зосереджена на роботі виконаній цього року та у них не можна писати про а) досягнення, або б) роботу виконану не вами. Нижче ви побачите зразок правильно написаних тез.

  Швидкість та напрямок вітру постійно змінюються, саме тому вітроенергетичні установки працюють не дуже ефективно. Саме тому, актуальною буде розробка надійного, довготривалого та у той час надійного датчика швидкості та напрямку вітру. Як показав попередній аналіз існуючі анемометри мають певні недоліки, такі як: складність та крихкість конструкції, висока вартість, повільна реакція, недостатня точність вимірювання, обмежений температурний режим роботи, вплив зовнішніх факторів (тиск та вологість середовища, густина повітря тощо). На основі аналізу цих та деяких інших недоліків була розроблена модель анемометра нової конструкції. У нового приладу дуже проста конструкція та зведена до мінімуму кількість рухомих частин. Це надає йому надійності у роботі, довготривалість та у той самий час низьку вартість. Анемометр нової конструкції може вимірювати як швидкість так і напрямок вітру. Головною перевагою є отримання цифрового сигналу як результату вимірювання – це у багато разів підвищує швидкість та точність роботи. Також він має малі мас-габаритні характеристики та у ньому відсутні крихкі частини або будь-які рідини. Принцип роботи цього приладу дуже простий. Парус, що нерухомо закріплений на головній осі реагує на зміну напрямку та швидкості вітру. На іншому кінці осі закріплене джерело світла під яким знаходиться матриця з фотоелементів. Довільний рух головної осі забезпечується еластичною прокладкою. Коли парус відхиляє головну ось, разом з нею змінюється положення світлового пучка відносно матриці з фотоелементів. Матриця визначає позицію пучка світла та надсилає сигнал для обробки спеціально створеною програмою. Запропонований прилад може бути застосований для вимірювання будь-яких потоків повітря або рідини, що підвищить ефективність вітроенергетичних установок, покращить навігацію тощо.

 5. Демонстрація проекту

  Ваша демонстрація повинна бути привабливою та інформативною. Зробіть так аби ваша робота була показана у простій та доступній формі для зацікавлених спостерігачів та членів журі. Вам треба заволікти увагу членів журі до вашого проекту та переконати їх у тому що ваше дослідження зроблено гарно і заслуговує на більшу увагу. Зазвичай стенди або постери складаються з трьох частин у формі трюмо та ставляться на стіл. Більшість членів журі мають змогу подивитись на ваш стенд ще до інтерв’ю. Пам’ятайте що у вас не буде другого шансу перше враження! Стенд повинен бути наступних розмірів:

  • Висота – 90см
  • Ширина – 90см
  та містити в собі такі розділи:
  • Передумови та проблеми
  • Мета проекту
  • Гіпотеза
  • Матеріали та методологія
  • Хід роботи
  • Результати
  • Висновки
  • Практичне застосування

  Рекомендації щодо оформлення постера

  1. Гарна назва: Назва вашого постеру це той важливий елемент, що заволікає увагу спостерігачів. Гарна назва повинна просто та точно презентувати ваше дослідження та показувати у якій галузі воно велося. Прочитавши назву вашого постеру спостерігач повинен захотіти дізнатись більше про ваш проект.
  2. Робіть фотографії: Багато досліджень містять елементи що не можуть бути безпечно презентовані на конкурсі, але є важливою частиною проекту. Ви можете зробити фотографії важливих частин/стадій експериментів для використання у постері. Але пам’ятайте – кожен малюнок або фотографія мусить мати підпис (посилання на ресурс звідки було їх взято або ким були зроблені фотографії).
  3. Організуйтесь: Переконайтеся у тому що ваш постер побудований логічно, послідовно та зручно для перегляду. Структура мусить бути такою аби будь-хто (особливо члени журі) з першого погляду легко могли знайти назву, абстракт, гіпотезу, результати та висновки. Після того як ви все упорядкували уявіть що ви бачите постер вперше. Підкресліть ваші результати таблицями, діаграмами або графіками – це зробить їх легшими для сприйняття порівняно зі звичайно записаними кількісними даними.
  4. Заволікайте увагу: Зробіть так аби ваш постер відрізнявся від інших. Використовуйте лаконічні, кольорові заголовки, діаграми та графіки для демонстрації вашого проекту. Особливу увагу приділіть ілюстраціям, графікам, таблицям аби переконатися що кожен з них має назву та пояснення про те що ілюструється. Зробіть так аби кожен зміг зрозуміти ілюстрації без додаткових пояснень.

  Пам’ятайте: Члени журі будуть оцінювати ваше дослідження, а не постер. Тому не витрачайте на нього зайвий час або гроші. Ви оцінюєтесь за рівнем науковості, а не шоу!

  Джерело

Вимоги до публікації.

Результати науково-дослідної роботи оформляють не лише у вигляді курсової або дипломної роботи. Вони узагальнюються також у кандидатських і докторських дисертаціях, авторефератах дисертацій, тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і практичних матеріалах, підручниках, навчальних посібниках тощо. Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння методологією підготовки наукової публікації. Написання реферату, наукової статті, тез доповідей на конференції повинно відповідати вимогам жанру публікації і відповідно сприйматись читачами і слухачами. Це висуває певні вимоги до логіки побудови їх, форми, стилю і мови. 

Статті наукового характеру друкуються переважно в збірниках або журналах. Обсяг наукової статті зазвичай становить від 6 до 24 сторінок, тобто 0,35 – 1 др. арк. Наукова стаття містить такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Види наукових статей

За змістом наукові статті класифікують на:

 • власне наукові статті (виклад основних результатів роботи);
 • науково-популярні статті (орієнтують на читацьку аудиторію, серед якої можуть бути непрофесіонали). Ознакою таких статей є доступність змістової інформації;
 • науково-навчальні та науково-методичні статті (містять практичний виклад закономірностей, досліджуваних об’єктів, методи їх застосування у практичній діяльності);
 • науково-публіцистичні статті (присвячені актуальним для наукової громадськості проблемам).

За способом розкриття статті поділяють на оглядові, проблемні і методологічні. Оглядові статті містять характеристику стану і перспектив наукових досліджень у тій чи іншій предметній галузі. У проблемних статтях наявний аналіз проблеми, яка не одержала всебічного осмислення. Методологічні статті подають обґрунтування методології розв’язання проблеми.

1. Статті мають публікуватись у провідних наукових фахових журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях. Їх перелік затверджує ВАК України при дотриманні таких вимог:
- наявність у складі редакційної комісії не менше п´яти докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких обов´язково три мають бути штатні працівники наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що видає журнал (періодичні видання);
- журнали підписуються до друку виключно за рекомендацією Вченої ради наукової установи (організації чи вищого навчального закладу), що його видає, про що зазначається у вихідних даних;
- тираж не менше ніж 100 примірників;
- повне дотримання вимог до редакційного оформлення періодичного видання згідно з державними стандартами України;
- наявність журналу (періодичного видання) у фонді бібліотек України, перелік яких затверджено ВАК України.

2. Публікація не більше однієї статті здобувача за темою дисертації в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання).

3. Не зараховуються праці, в яких немає повного опису наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових працях, що входять до списку основних.

Вимоги видавничого оформлення наукового видання:
Вихідні відомості - сукупність даних, які характеризують видання і призначені для його оформлення, бібліографічної обробки, статистичного обліку й інформування читача. Це: відомості про авторів; заголовок видання (назва); надзаголовні дані; підзаголовні дані; нумерація; шифр зберігання видання; індекс УДК; індекс ББК; авторський знак; макет анотованої каталожної картки; знак охорони авторського права; міжнародний стандартний номер ISBN.
Вихідні дані включають: місце випуску видання, назву видавництва, рік випуску.
Випускні дані передбачають: дату подання оригіналу на видання; дату підписання видання до друку; формат паперу і частку аркуша; вид і номер паперу; гарнітуру шрифту основного тексту; спосіб друку; обсяг видання в умовних друкованих аркушах, що приведені до формату паперового аркуша 60x90 см; обсяг видання в обліково-видавничих аркушах; номер замовлення поліграфічного підприємства; назву і поштову адресу видавництв і поліграфічного підприємства. Випускні дані розміщують на останній сторінці видання або на звороті титульного аркуша.

Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України