Перевір свої знання

Алмаева Л.В. Тесты по физике. 9-й кл.– Саратов: Лицей, 2001.– 48 с.

Тести складено відповідно до базової програми шкільного курсу фізики. Кожен тест має 2 варіанти і включає від 5 до 30 завдань, що стосуються до певного розділу програми.

 

Аніщенко В.О. Задачі та вправи до державного екзамену з фізики та методики її викладання / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя.– Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2003.– 114 с.

 

Антонов О.А. Фізика. Розв’язання задач, відповіді на питання, підказки до лабораторних робіт. До підручника С.У.Гончаренка “Фізика. 9 клас”.– Х.: Веста, 2000.– 192 с.

У посібнику вміщено розв’язки та відповіді до всіх задач, вправ та запитань для самоперевірки із відомого підручника для 9 класу загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв гуманітарного профілю.

 

Антонов О.А. Физика: Решения задач, ответы на вопросы, подсказки к лабораторным работам. К учебникам С.У. Гончаренко “Физика. 10 класс. Для гимназий и классов гуманитарного профиля”. “Физика. 10 класс. Для лицеев и классов естественнонаучного профиля”. “Физика. 11 класс. Для гимназий и классов гуманитарного профиля”.– Х.: Веста, 2000.– 224 с.

 

Артемов Н.Е., Пономаренко В.Н. Задачник-практикум: Фізика – 9 кл.: (Навч. посібник).– Донецк: «ЄАІ–прес», 1997.–176с.

У посібнику подаються основні поняття, закони та формули курсу фізики 9 класу. Пропонуються тестові, контрольні роботи для перевірки та самоконтролю засвоєння матеріалу.

 

Атаманчук П.С., Криськов А.А., Мендерецький В.В. Зб. задач з фізики / П.С. Атаманчук (ред.); Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т.– К.: Школяр, 1996.– 301с.

 

Атаманчук П.С., Кух А.М. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (9-11 класи): Навч.-метод. посіб.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2001.– 74 с.: іл.

Пропонуються завдання, орієнтовані на певний еталон засвоєння навчального матеріалу (пізнавальної задачі): від заучування до повного володіння знаннями, навичками, уміннями та переконаннями.

 

Баканина Л.П ., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубл. изуч. физики в 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.– М.: Просвещение, 1995.– 176 с.

Збірник містить близько 600 задач з усіх розділів курсу фізики за програмами 10-11 класів середньої школи з поглибленим вивченням фізики. У кожному розділі збірника є як прості задачі, призначені для первинного ознайомлення з методикою розв’язання, так і більш складні, що є невеличкими фізичними дослідами.

 

Боровий М.О., Островський І.В., Пастушенко С.М. 100 конкурсних задач із фізики: Довід. для учнів серед. шкіл та абітурієнтів вузів.– К.: Діал, 2001.– 103 с.

У довіднику наведено приклади конкурсних задач з фізики, які пропонувалися на вступних екзаменах або співбесідах у київських вузах. Матеріал систематизовано у трьох розділах: типові, трирівневі задачі та задачі підвищеної складності.

 

Бугайов О.І.,Коршак Є.В., Корсак К.В. Тести. Фізика.– К.: Освіта тижневик, 1993.– 95с.

Завдання для перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

 

Габович О.М., Резенвайт О.Г. Ще раз про тіло, кинуте під кутом до горизонту // Країна знань.– 2002.– №3-4.– С.14-17.

Наведено задачі про рух тіла, кинутого під кутом до горизонту в полі сили тяжіння, та їх розв’язки.

 

Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А .1001 задача по физике с ответами, указаниями, решениями.– 4-е изд., стереотип.– Х.: Гимназия, 1998.– 351с.

 

Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с решениями / Независимый научно-метод. центр “Развивающее обучение”.– Х.: Центр “Инновации в науке, технике, образовании”, 1996.– 602 с.

 

Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике: Учеб. пособие.– 5-е изд.– М.: Высш. шк., 1983.– 351 с.: ил.

Збірник включає питання і задачі з усіх розділів програми вступних іспитів у вузи з підвищеними вимогами щодо фізики. Серед них багато цікавих і оригінальних запитань і задач, що пропонувалися в різних вузах технічного і фізичного профілів.

 

Гончаренко С. У. Фізика: Методи розв‘язування задач.– 2-е вид.– К.: Либідь, 1996.– 128 с.

 

Гусейнов Д.Я. Готовые решения. К учебнику А.П.Рымкевич “Зборник задач по физике” (изд.”Просвещение”). 9 кл. Механика.– М.: ДАИРС, 2001.– 264 с.

 

Джанколи Д. Физика: В 2-х т.: Пер. с англ.– М.: Мир, 1989.

Т. 1.– 656 с., ил.

Т. 2.– 667 с., ил.

Навчальний посібник американського вченого охоплює великий матеріал з усіх розділів класичної і сучасної фізики, поданий доступно й цікаво. Особлива увага приділяється детальному викладу фізичних законів і вирішенню задач. У першому томі розглядається кінематика, динаміка, гідродинаміка, коливання, хвилі, звук і термодинаміка; у другому – електрика, магнетизм, оптика, спеціальна теорія відносності, теорія елементарних часток. Виклад кожної теми починається з конкретних дослідів і спостережень, що, без сумніву, знайомі кожному.

Особливої цінності книзі додає ілюстрований матеріал. Курс фізики Д.Джанколі призначений для широкого кола читачів.

 

Жукарев А.С., Матвеев А.Н., Петерсон В.К. Задачи повышенной сложности в курсе общей физики: Учеб. пособие / А. Н. Матвеев (общ. ред.).– 2-е изд., испр.– М.: Эдиториал УРСС, 2001.– 190с.

 

Забигайло И.И. Физика. 9-11 кл.: Темат. контроль знаний по 12-бальной системе оценивания.– Запорожье: Просвіта, 2002.– 56с.

 

Зельберт М.І. Фізика. Розв’язання до підручника Є.В.Коршака, О.І.Ляшенка, В.Ф.Савченка. 9 кл.: Для учнів усіх типів шкіл.– Донецьк: БАО, 2002.– 108с.

 

Зельберт М.І. Фізика. Розв’язання до підручника С.У.Гончаренка. 10 кл.: Для учнів усіх типів шкіл.– Донецьк: БАО, 2002. — 32с.

 

Зельберт М.І. Фізика: Розвязання до зб. задач А.П. Римкевича. 9-11 кл.– Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2003.– 576 с.

Посібник уміщує розв’язання задач, згруповані в17 розділах.

 

Иванов А.А., Иванова З.И. Тесты по физике для 11 кл.– Саратов: Лицей, 2000.– 48с.

 

Иванченко С.Н., Сбродов В.М., Шамало Т.Н. Словарь-справочник по физике.– Екатеринбург: У-Фактория, 2000.– 368с.

 

Клецова В.П., Иванова Ж.В., Ковальчицкая Р.О. Готовые домашние задания + Лабораторные и практические работы. 6-11 кл.: Метод. реком., решения, объяснения и ответы на вопросы, оформ. всех лабораторних и практ. работ, предусмотренных прогр. МОН Украины.– Х.: Торсинг, 2003.– 368с.: ил.

 

Коваленко О.Г. Фізика. Розв’язання задач, відповіді на питання та підказки до лабораторних робіт. До підручника С.У.Гончаренка “Фізика. 9 клас”.– Х.: Веста, 2001.– 191с.

 

Коваленко О.Г. Фізика. Розв’язання задач, відповіді на питання, підказки до лабораторних робіт: До підруч. С.У. Гончаренка “Фізика. 10 клас. Для гімназій та класів гуманітарн. профілю”, “Фізика. 10 клас. Для ліцеїв та класів природничо-наук. профілю”, “Фізика. 11 клас. Для гімназій та класів гуманітарн. профілю”.– Х.: Веста, 2001.– 224с.

 

Лернер Г.И. Физика. Решение школьных и конкурсных задач: Уроки репетитора.– М.: Новая шк., 1995.– 272с.

 

Пістун П.Ф., Будний Б.Є. Фізика. Самостійні та контрольні роботи. 10 клас.– Т.: Навчальна книга-Богдан, 2000.– 64с.

У збірнику подано 480 задач з елементарної фізики, що вивчається у середніх навчальних закладах. Для проведення самостійних та контрольних робіт з кожної теми підібрано 6 варіантів задач. Два останні з них містять задачі підвищеної складності, що можуть бути використані у класах з поглибленим вивченням фізики.

 

Пістун П.Ф., Будний Б.Є. Фізика. Самостійні та контрольні роботи. 11 кл.– Т.: Навчальна книга - Богдан, 2000.– 48 с.

У збірнику подано 384 задач з елементарної фізики, що вивчається у середніх навчальних закладах. Як і в попередньому виданні, для проведення самостійних та контрольних робіт з кожної теми підібрано 6 варіантів задач, два останні з яких містять задачі підвищеної складності.

 

Пістун П.Ф., Будний Б.Є., Козуб І.О. Фізика. Задачі – дослідження. 9-11 кл. Вип. 4.– Т.: Навчальна книга-Богдан, 2000.– 64 с.

У посібнику подано задачі–дослідження, розв’язування яких, передбачає самостійний пошук інформації, використання міжпредметних зв’язків. Після умови задачі подаються розв’язки.

 

Репей В .І., Репей Л.І., Ґудзь В.В. Контрольні роботи з фізики. 11 кл.– Т: Мандрівець, 1999.– 48 с.

Видання містить 6 робіт з курсу фізики 11 класу загальноосвітньої школи, а також узагальнюючі роботи за курс 11 класу та за повний курс загальноосвітньої школи.

 

Романенко В.І. Збірник задач з фізики: Самостійні та контрольні роботи для 9-11 кл.– К.: А.С.К., 1998.– 223 с.: іл.

Збірник складають понад 1100 задач з елементарної фізики, які задовольнять потреби і учнів середньої школи, і абітурієнтів, що готуються до вступних екзаменів з фізики.

 

Рибалка А.І. Фізика: Розв’язання всіх задач: Довід. з розв’язання задач до “Збірника задач з фізики для 9-11 кл. середньої школи” А.П. Римкевича. 10 клас / Худож.-оформлювач П.С.Риженко.– Х.: Фоліо, 2001.– 223 с.

У довіднику вміщено докладне розв’язання задач з поясненням. Особливу увагу звернено на фізичний зміст задачі. Докладно розглянуто фізичні процеси і закони, за допомогою яких розв’язується задача.

 

Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 8-10 кл. середньої школи.– 8-е вид., перероб.– К.: Рад. шк., 1987.– 176 с., іл.

До збірника ввійшли задачі з усіх розділів курсу фізики для 8-10 класів середньої школи. Розташування задач відповідає структурі навчальних програм та підручників.

 

Чіркін М. М. 100 задач з фізики: Для вступників до Поділь. держ. аграрно-техн. акад. / Подільська держ. аграрно-техн. акад.– Кам’янець-Подільський, 2003.– 24 с.

 

Швай Р .І. Дидактичний матеріал з фізики. 10 кл. Задачі та роз’вязки: Навч. посіб.– Х.: ВКФ “Гриф”, 2003.– 72 с.

Посібник складено відповідно до програми шкільного курсу з фізики.

Comments