Погляд у минуле

Андреевский К. Н., Шипатов Э. Т. История и методология физики: Учеб. пособие.– Ульяновск: Ульян. гос. ун-т, 2000.– Ч. 1: Классич. физика.– 204 с.

 

Головко М. В. Використання матеріалів з історії вітчизняної науки при вивченні фізики та астрономії.– К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1998.– 93 с.

У посібнику проаналізовано історичний процес розвитку вітчизняної фізико-астрономічної науки, показано її місце в системі загальнолюдських знань. Виокремлено такі періоди розвитку вітчизняної науки: давні часи, епоха Київської Русі, розвій наук у Києво-Могилянській академії, фізика та астрономія в Україні кінця XIX – початку XX століття, створення Української Академії наук як новий етап розвитку вітчизняної науки, розвиток української науки в XX столітті.

Уміщено короткі біографічні відомості про життя та наукову діяльність відомих фізиків і астрономів: Ю.Дрогобича, З.Скари, Ф.Прокоповича, М. Пильчикова, І. Пулюя, Ю. Кондратюка, Г. Лангемака, І. Тамма, В. Челомея та ін.

 

Ильин В. А. История физики: Учеб. пособие для студ. вузов, высш. пед. учеб. заведений.– М.: Академия, 2003.– 272 с.

Матеріал викладено у вигляді лекцій з історії фізики з давніх часів і до наших днів. Крім історії відкриття фізичних законів і явищ, значну увагу приділено розвиткові сучасної фізики.

 

Кордун Г.Г. Історія фізики: Навч. посіб.– 3-тє вид., переробл. і доповн.– К.: Вища шк., 1993.– 280 с.: іл.

Автор розкриває теорію становлення і розвитку фізики від її зародження до наших днів, висвітлює методологічні проблеми фізики, враховуючи при цьому нові концепції розвитку фізичної науки. Багато цікавого може знайти як школяр, так і студент чи навіть учитель.

 

Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е .История фундаментальных понятий физики. Часть III. Молекулярная физика и строение веществ. Механика сплошных сред.– Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 2001.– 224 с.

Чільне місце у виданні посідає атомна гіпотеза будови речовини, розроблена у працях російського вченого М.В.Ломоносова. Видання розраховане на фізико-математичні гімназії, ліцеї, може бути корисним викладачам фізики вузів і середніх шкіл, науковцям – фізикам філософам – і всім, хто цікавиться питаннями історії, методологією фізики і природознавством.


Comments