Готуємось до іспиту з біології

Алейніков І.М., Захаренко М.О. Біологія: Інформація, тести. Задачі, відповіді. - К.: Арістей, 2004. - 184 с.
Видання містить тести і задачі з біології.
Інформаційний матеріал поділено на 20 занять, до тестових завдань пода-но відповіді, до задач - розв'язки та відповіді. Така структура та зміст посібни-ка полегшать вивчення, закріплення або повторення курсу біології.

Бєлік Е.В., Водолазька Т.І., Зав'якін Т.І. та ін. Збірник кращих сучас-них рефератів / Пер. з рос. І.Г. Данилюка. - Д.: БАО, 2004. - 606 с.
Видання містить найкращі реферати й повідомлення майже з усіх пред-метів шкільної програми . Воно складається з 11 розділів, один з яких присвя-чено біології.
Пропоновані реферати й повідомлення відзначаються глибиною розробки тем, чіткістю структури, достовірністю інформації. Вони дають багатий додат-ковий матеріал для поточних занять, тестових перевірок знань, контрольних робіт тощо. 

Богданова Д.К. Биология: Справ. школьника и студента. - Д.: БАО, 2003. - 592 с.
У довіднику зібрано навчальний матеріал, що пов'язує між собою пред-мети біологічного циклу та орієнтує в питаннях біології. 
У кожній частині видання конспективно висвітлено основні знання з біо-логії. Інформаційний матеріал подано у вигляді описів будови, функцій, біоло-гічних особливостей організмів та їх адаптації до зовнішніх умов існування.

Вихренко А.С. Біологія. Тести. - К.: Школяр, 1998. - 22 с.
Збірник тестових завдань, призначених для вивчення та закріплення уч-нями знань з біології для 10-11 класів. Тести різні за обсягом матеріалу та фор-мою виконання, але всі вони сприятимуть швидкому вивченню біологічних те-рмінів і дадуть можливість перевірити рівень їх засвоєння. 
Готовимся к экзамену по биологии. - М.: Рольф, 2001.- 416 с. - (Дома-шний репетитор).
Ознайомившись з цією книгою, абітурієнти зможуть розширити та систе-матизувати знання, отримані у школі. Матеріал ґрунтується на сучасних науко-вих дослідженнях і відповідає вимогам вступних іспитів до вищих навчальних закладів.

Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс осно-вної школи / Ав.-упоряд.: Н.Ю. Матяш, О.В. Костильов, А.С. Вихренко, Т.О. Вихренко.- 2-ге вид., перероб., допов.- К.: Генеза, 2004.- 248 с.
Посібник містить різнопланові завдання (відкриті запитання, тести, запо-внення узагальнюючих таблиць і схем, завдання з малюнками, складання порі-вняльних характеристик, моделювання дослідів, подача інформації у вигляді опорного конспекту та ін.), які розподілено на чотири рівні складності відпові-дно до чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів. Завдання допоможуть ви-значити якість знань, умінь та навичок учнів на фактологічному, операційно-доказовому, понятійному та творчому рівнях їхньої пізнавальної діяльності.

Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс стар-шої школи / Авт.-упоряд.: О.В. Данилова, С.А. Данилов.- 2-ге вид., перероб.- К.: Генеза, 2004.- 176 с. 
Посібник містить різнопланові завдання ( відкриті запитання, тести, запо-внення узагальнюючих таблиць), які розподілено на чотири рівні складності відповідно до чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів. Завдання допомо-жуть визначити якість знань, умінь та навичок учнів.

Коцюбинська Н.П. Білогія: Тести і завдання для учнів 6 - 11 класів. - К.: Генеза, 2003. - 352 с.
Добірка тестів і завдань різної складності з основних розділів курсу біо-логії допоможе учням самостійно підготуватися до підсумкової атестації, а вчи-телям - проконтролювати знання учнів з відповідної теми або курсу.

Мотузний В.О. Біологія: Довід. для учнів 10 - 11 кл. та вступників до ВНЗ. - К.: НАУ ЛКВ, 2004. - 156 с.
У довіднику стисло й дохідливо подаються відомості з загальної біології: бу-дова і функції клітини, основні положення клітинної теорії, структура організмів, обмін речовин та енергії, закономірності мінливості та спадковості організмів, ос-нови екології та вчення про біосферу, а також історичний розвиток та різноманіт-ність органічного світу.

Міщук Н., Страшнюк Н. Біологія. 9 кл. Держ. підсумк. атестація. - Терно-піль: Підручники і посібники, 2004. - 128 с.
Посібник містить повні відповіді на білети державної підсумкової атеста-ції з курсу загальноосвітньої школи відповідно до програмних вимог Міністер-ства освіти і науки України. Завдяки їм учні зможуть швидко і на належному рівні підготуватися до державної підсумкової атестації з біології.

Comments