Біологія – система наук про живу природу

У природі немає нічого зайвого.
М. Монтень


Аносов И.П., Кулинич Л.Я., Кулинич Р.Л. и др. Курс истории биоло-гии: Учеб. пособ. – К.: Твим интер, 2003.– 440 с.

Видання розкриває складний шлях розвитку біології з сивої давнини до другої половини XX ст., знайомить з історією анатомії, зоології, ботаніки, ево-люціонізму. Завдяки календарно-хронологічному викладу матеріалу кожен зможе зрозуміти, якою титанічною працею протягом тривалого часу вирішува-лися наукові проблеми.

Биология: Энциклопедия / Под ред. М.С. Гилярова .– М.: Большая Рос-сийская энциклопедия, 2003.– 864 с.
Енциклопедія – довідкове видання, яке містить понад 7500 статей з усіх розділів біології. Значне місце у виданні призначено окремим групам організмів від видів до царств та охороні природи.

Біологія: Посіб.-конспект. 11 кл. / Упоряд.: Н.П. Слабіцька, В.П. Стахур-ська. – Т.: Богдан, 2000.– 208 с.

Посібник-конспект є продовженням курсу загальної біології. У ньому стисло і зрозуміло викладено матеріал, що вивчається в 11 класі за чинною про-грамою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України. Видання міс-тить ілюстративний матеріал, опорні схеми, таблиці, кросворди, задачі та впра-ви, що сприятимуть ефективному засвоєнню матеріалу, а також словник основ-них біологічних понять.

Богданова Д.К. Биология: Справ. школьника: Учеб. пособ. для учащ. VI – XI кл. общеобразоват. шк. – Д.: БАО, 2001.– 592 с.
У довіднику розкриваються основні поняття з усіх розділів біології від-повідно до нової програми загальноосвітніх шкіл. Особливу увагу звернено на взаємозв’язок окремих її дисциплін, а також на практичне використання біоло-гічних знань при вирішенні проблем охорони навколишнього середовища.

Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В. Загальна біологія: Навч. посіб. для 10-11 кл. – 2-е вид. / За ред. П.А. Калімана .– Х.: Ранок, 2000.– 264 с.
У восьми розділах навчального посібника подано сучасні відомості з ос-новних біологічних наук, які доповнюють матеріал шкільної програми з курсу загальної біології для учнів10 – 11 класів.
Кожний розділ містить обов’язковий для вивчення матеріал, тематичний словник, а також інформацію з історії біології.
Корисним доповненням слугують приклади практичного застосування біологічних знань.

Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева О.Е. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Под ред. В.М. Конс-тантинова. – М.: Академия, 2003.– 256 с.
У підручнику наведено основні відомості про структуру живої матерії та загальні закони її функціонування, розкрито теми навчального курсу: похо-дження, еволюція та різноманітність життя на Землі. Показано зв’язок між ор-ганізмами та умовами їх існування, а також закономірності стійкості екологіч-них систем.

Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем: Посіб. для старшокласників та студентів / За ред. В.І. Назаренко.– К.: Прінт Квік, 2002.– 52 с.
У посібнику подано методичні рекомендації щодо досліджень, передба-чених науково-освітньою програмою з екології. Завданням програми є дослі-дження екологічного стану відкритих водойм України, здійснення їх контролю, проведення природоохоронних заходів з метою поліпшення довкілля.

Мотузний В.О. Біологія: Навч. посіб.– К.: Вища шк., 2001.– 610 с.
У посібнику викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини. Видання доповнене деякими відомостя-ми відповідно до змін у навчальній програмі.

Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Х.: Основа, 2003.– 144 с.
Наведено добірку задач до основних тем курсу загальної біології. Струк-турно-логічні схеми і приклади розв’язання задач дадуть змогу легше засвоїти матеріал навчального курсу.

Петросова Р.А., Теремов А.В. Общая биология: Учеб. пособ. для 11 кл. – М.: ИНОС, 2001.– 240 с.
У посібнику наведено теорії органічної еволюції, інформацію з історії її виникнення та розвитку. Представлено основні положення синтетичної теорії еволюції, мікроеволюції та напрями їх вивчення. Вміщено матеріал про виник-нення й розвиток життя на Землі та походження й еволюцію людини.

Природа: Энцикл. / Пер. с англ.: В. Свечникова, Е. Поспелова.– М.: Дар-линг Киндерсли, 2001.– 303 с.
Наведено біологічні характеристики багатьох окремих видів рослин і тварин. Вміщено словник біологічних термінів.

Резніченко В.П. Цікава біологія. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2005.– 243 с.
У виданні описано закономірності, правила та закони живої природи. На-ведено цікаві факти з життя тварин.

Слюсарєв А.О., Самсонов О.В., Мухін В.М. та ін. Біологія: Навч. по-сіб.– К.: Вища шк., 2001.– 622 с.
Викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, ана-томії та фізіології людини. Подано початкові відомості про будову і функції клітин, явища розмноження, індивідуальний розвиток, спадковість і мінли-вість. Матеріали видання сприятимуть глибшому вивченню біології як науки.

Соболь В.І. Біологія +…: Зб. завдань, конкурсів, тестів, кросвордів.– Кам’янець-Поділ.: Абетка-Нова, 2002.– 80 с.

Посібник буде корисним для тих, хто бажає перевірити та поглибити свої знання з біології, а також відкрити нові перспективи у вивченні різноманітного та складного світу живих істот.

Універсальний довідник школяра. – Т.: Богдан, 2003.– 1520 с. – (Великі довід. для школярів та абітурієнтів)
Довідник містить матеріали, які допоможуть у вивченні основних шкіль-них предметів з 5 по 11 класи. Він складається з тринадцяти розділів, один з яких присвячено біології.
Розділ ”Біологія” містить інформацію про роль рослин у природі та їх значення у житті людини, про подібність і відмінність тварин та інших організ-мів, а також додаткові відомості з анатомії й фізіології людини.
Матеріали довідника допоможуть у підготовці до контрольних ро-біт,заліків, випускних і вступних іспитів з біології.

Шамрай С.М., Задорожний К.М. Біологічні експерименти в школі : По-сіб. для вчителів біології загальноосвіт. навч. закл. – Х.: Основа, 2003.– 96 с.
У посібнику розглянуто особливості проведення біологічних експеримен-тів у шкільних умовах. Наведено аналіз типових помилок експериментальних досліджень учнів. Представлено інформацію щодо організації і планування біо-логічних експериментів.

Шиліна Ю.В. Мікроорганізми-екстремали // Країна знань.– 2003.– № 9.– С. 28-30.
У статті описано будову, властивості та неймовірну витривалість мікро-організмів до важких умов існування.

Comments