Біологія на передньому краї науки

"Наука може і повинна в майбутньому дарувати людям щасливе існування".
І.І. Мечніков

Болдырев А.А. Нейрональные рецепторы в клетках иммунной системы // Природа. - №7. - С. 3 - 8.
У статті описано структуру клітин імунної і нервової систем та механізми їх "спілкування", подано інформацію про такі поняття, як: "апоптоз", "некроз", "профілерація клітин", "метаболізм" тощо. Стаття розширить знання у галузі молекулярної біології.

Гнатик Е. Можно ли создать новый вид человека? // Наука и религия. - 2005. - № 6. - С. 2-5.
Чи потрібно поліпшувати, "гармонізувати" людину й рід людський? Чи має людина право на клонування подібної собі істоти? 
Новітні технології пропонують людству великі блага, які, безумовно, не можна ігнорувати. Але чим може скінчитися втручання людини у те, що створено природою?
Відповіді на ці запитання ти отримаєш з матеріалів даної статті, де автор розглядає усі "за" і "проти" клонування.

Гнатик Е. Экогенетика // Наука и религия. - 2005. - № 3. - С. 2-4.
Публікація висвітлює становлення антропогенетики - нової біологічної дисципліни, яка розробляє завдання, що посилюють дію чинників соціального розвитку на генетичний стан людства. Знайомить з екогенетикою (екологічною генетикою), яка вивчає генетичні реакції організму людини на чинники навколишнього середовища, а також порушує питання охорони природи від втручання людини.

Гор Альберт. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух. - К.: Інтелсфе-ра, 2001. - 393 с.
Дане видання є українським перекладом відомої книги колишнього віце-президента США Альберта Гора, присвяченої найболючішим питанням співіснування людини і природи.

Гордеева А.В., Лабас Ю.А. Одноклеточные альтруисты // Природа. - 2005. - № 6. - С. 41 - 49.
Альтруїзм - це жертвування собою заради інших, притаманне людям і вищим тваринам, а також окремим клітинам та органам. Але подібну жертву приносять і одноклітинні організми. Вони здійснюють самогубство заради бла-га сусідів. Які ж механізми та значення цього процесу? Як клітини "навчилися" гинути "за командою" та що це за команда? Саме ці питання вісвітлює дана стаття.

Грузин Ю.В. Грани биоэтики // Країна знань. - 2004. - № 6. - С. 36-38.
Публікація вісвітлює питання, пов'язані з біоетикою - однією із галузей біології, коло інтересів якої дуже широке. Але науковці ще не зробили остаточ-них висновків щодо цієї галузі і не можуть дати відповідь на запитання "Що та-ке біоетика - наука, дисціпліна чи філософія?"

Задерей Н. З історії біотехнології // Біологія і хімія в шк. - 2005.- № 5.- С.49-52.
У статті розкрито зміст поняття "біотехнологія". Описано передумови виникнення біотехнології , основні етапи її розвитку, а також перспективи розвитку біотехнології як науки.

Мельников Л. Код жизни // Свет. Природа и человек. - 2004. - № 6. - С. 42-44.
Автор статті намагається розкрити таємницю походження людини та її місію в цьому світі. Наводить приклади досліджень вірусів, бактерій, рослин і тварин, що допомагають розробляти ліки та тести на схильність до деяких найбільш небезпечних захворювань людини.

Михайлик І.В. Біохімія - хімія життя // Країна знань.- 2002. - № 5 - 6. - С. 30 - 32.
Стаття розповідає про вплив на життя людини наук, які виникли на перетині різних, зовсім несхожих дисциплін. Висвітлює бурхливий розвиток фізико-хімічної біології, яка вивчає живі істоти, використовуючи методи і підходи точних наук, а також перспективи, що обіцяє людству біохімія.

Носов А.М. Культура клеток высших растений: от теории к практике // Биология в шк.- 2004.- № 5.- С. 4-8.
У статті йдеться про унікальну експериментальну біологічну систему - популяцію соматичних клітин. Описано основні властивості такої популяції, ступені її гетерогенності на різних рівнях організації, а також регенерацію цілої рослини.

Остапченко Л.І., Балан П.Г. Біологія - наука XXI століття. Нові напря-мки розвитку // Країна знань. - 2004. - № 6. - С. 32-35.
Тема публікації - розширення перспективних напрямів біологічних досліджень і серед них генетичної інженерії - галузі молекулярної біології, яка є основною в розробці методів перебудови спадкового матеріалу живих організмів.

Палладіна Т.О. Солона планета. Рослини в солоному довкіллі. // Країна знань. - 2004. - № 10. - С. 10-13.
Автор стверджує: ми живемо на "солоній" планеті, бо більша її частина вкрита водами Світового океану і майже третина суходолу засолена. На жаль, в Україні засоленню ґрунтів досі не приділяється належної уваги з боку владних структур і науковців, тому останнім часом посилення солестійкості ґрунтів стало головним напрямом роботи фахівців цієї галузі.
Є всі підстави вважати, що завдяки зусиллям науковців проблему рослинництва на засолених ґрунтах буде вирішено, і наша "солона" планета стане дійсно зеленою.

Парнікоза І.Ю. Генетично модифіковані організми: надія людства чи страшна помилка? // Країна знань. - 2005. - № 1. - С. 34 -36.
У статті описано технології одержання генетично модифікованих організмів - штучного змінювання послідовності молекул ДНК, використання яких відкриває для людства широкі перспективи.

Силантьев А.Н., Водолажская М.Г. Некоторые аспекты биометеороло-гии // Биология в школе. - 2005. - № 3. - С.14-18.
У статті йдеться про метеочутливість - універсальну біологічну властивість, що притаманна кожній соматопсихічній функції - від найпростішої, вродженої до складної, набутої протягом усього життя.

Токарева Н.А. Стволовые клетки: в погоне за химерами // Экология и жизнь. - 2005. - № 1 (42). - С.67-74.
У статті описано сучасні етапи розвитку біологічних наук, можливості "відновити" свій організм за допомогою стовбурових клітин. Наведено результати досліджень щодо використання стовбурових клітин для омолодження організму людини та лікування хронічних хвороб.

Comments